Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.

Trenutni konvencionalni sistem upravljanja komunalnim otpadom iziskuje realizaciju mera koje imaju za cilj uvođenje koncepta nula otpada u svrhu pretvaranja trenutnog linearnog sistema upravljanja otpadom u cirkularni sistem sa maksimalnim iskorišćavanjem resursa i ostvarivanjem socio-ekonomskih benefita i benefita zdrave životne sredine. Za implementaciju mera, odnosno aktivnosti na bazi nula otpada je potrebno kreirati adekvatne ciljeve za monitoring uspešnosti realizovanja mera i ključne indikatore, pomoću kojih se mogu pratiti postignuti rezultati i koji mogu poslužiti kasnije za poređenje različitih faza implementacije.

Glavni cilj Smernica za praćenje i izveštavanje uspešnosti implementacije praksi u vezi sa uvođenjem koncepta nula otpada jeste kreiranje održivog načina za praćenje uspešnosti implementacije praksi za poboljšanje upravljanja otpadom. Smernice se mogu koristiti za kreiranje ciljeva i indikatora za praćenje najboljih praksi za uvođenje koncepta nula otpada i predloženih mera u akcionim planovima. Ovaj dokument je namenjen da pomogne pri izradi akcionih planova za postizanje koncepta nula otpada na lokalnom nivou.

U ovom dokumentu su korišćeni primeri projekata, odnosno studija slučaja za uvođenje koncepta nula otpada, koji su detaljno opisani i analizirani u prethodno izrađenom dokumentu sa naslovom „Smernice za najbolje dostupne tehnologije i najbolje prakse za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou“. Ovaj dokument je takođe napravljen u sklopu projekta „Opštine sa nula otpada“. Stoga će dokument Smernica za praćenje i izveštavanje uspešnosti implementacije praksi u vezi sa uvođenjem koncepta nula otpada biti kao dopuna prethodno izrađenih Smernica za najbolje dostupne tehnologije i prakse i pružiće usmerenje za pravilno praćenje i izveštavanje projekata u vezi sa modelom nula otpada.

Celokupnu publikaciju možete pronaći OVDE.