Sastanak stručnog tima za izradu studije o uticaju požara na deponijama na zagađenje vazduha

Uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), „Inženjeri zaštite životne sredine“ i udruženje „Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHEM“ započeli su rad na izradi strudije „Uticaj požara na deponijama na zagađenje vazduha u Srbiji“.

Stručni saradnici i saradnice uključeni u projekat sastali su se u subotu 12. februara u Beogradu kako bi zajednički definisali osnovne pravce rada i dogovorili naredne aktivnosti.

Predstavnik „Inženjera zaštite životne sredine“ MSc Igor Jezidmirović okupljenima je predstavio projekat i podsetio da je jedan od ciljeva izrade studije podizanje svesti među ključnim akterima o tome koliko i na koji način požari na deponijama otpada utiču na životnu sredinu, kvalitet vazduha i zdravlje ljudi. Analiza će, kako je dogovoreno, obuhvatiti: broj, lokacije i vrste deponija komunalnog otpada u našoj zemlji, količine i morfološki sastav otpada koji se na njih odlaže, metode merenja zagađenja vazduha na i od deponija komunalnog otpada u Srbiji i Evropskoj uniji, uzroke zbog kojih dolazi do požara na njima, zagađujuće materije koje se tokom ovih požara emituju u životnu sredinu i njihove posledice na zdravlje ljudi, kako sprečiti nastanak požara i drugo.

Pored „ALHEM“-a i „Inženjera zaštite životne sredine“, u rad na studiji angažovani su i međunarodni i nacionalni eksperti i ekspertkinje iz oblasti zaštite životne sredine, deponovanja otpada, hemikalija, iz oblasti monitoringa kvaliteta vazduha, površinskih i podzemnih voda i zemljišta, sektora za vanredne situacije, iz oblasti zaštite od požara, prava.

Projekat se realizuje uz podršku UNEP-a, u okviru projekta „Landfills and Air Quality in Serbia“.