Mogućnosti grada Bora za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji

Uz podršku Društva mladih istraživača Bor, u utorak 30. novembra, u prostoru Doma omladine u Boru,  “Inženjeri zaštite životne sredine” organizovali su prezentaciju rezultata analize potencijala 40 lokalnih samouprava u Srbiji za uvođenje poslovnih modela na principima cirkularne ekonomije.

lan Gradskog veća za oblast omladine, upravljanja projektima i lokalno-ekonomski razvoj Srećko Zdravković pozdravio je prisutne u ime Grada Bora i izrazio zahvalnost što je tema cirkularne ekonomije pokrenuta u trenutku kada se donosi važan lokalni strateški dokument – plan razvoja grada za narednih sedam godina.

Dr Nemanja Stanisavljević, vanredni profesor na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u prvom delu prezentacije okupljene je upoznao sa pojmom cirkularne ekonomije, ciljevima koji se mogu ostvariti uvođenjem cirkularnih modela, kao i specifičnim ciljevima cirkularne ekonomije u oblasti upravljanja otpadom. Stanisavljević je, izneđu ostalog, naglasio da je kod planiranja projekata u ovoj oblasti izuzetno važno posvetiti pažnju i količinama otpada koji nastaje a ne može se prodati ili reciklirati. Naime, otpad sadrži velik broj toksičnih materija (kadmijum, živa, ) pa bi sistemi upravljanja otpadom morali biti fokusirani i na same supstance; ukoliko sadrži opasne materije, otpad se ne može posmatrati kao resurs. Kao primer naveo je da, prema procenama, 70 odsto troškova kod spaljivanja komunalnog otpada čine troškovi za sisteme za prečišćavanje otpadnih gasova.

lavni cilj upravljanja otpadom i uvođenja cirkularnih modela, istakao je Stanisavljević, jeste zaštita ljudskog zdravlja, očuvanje resursa i održivost samog sistema upravljanja otpadom – da deponije koje danas pravimo budu bez dugoročnih emisija zagađujućih materija u životnu sredinu, kao i da ciklusi recikliranih materijala budu čisti, odnosno ne sadrže toksične supstance.

U drugom delu, MSc Igor Jezdimirović, predsednik Upravnog odbora udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“, predstavio je prisutnima projekat „Zeleni inkubator“ koji „Inženjeri zaštite životne sredine“ sprovode sa Beogradskom otvorenom školom i Mladim istraživačima Srbije, a koji je podržan od strane Evropske unije i Ministarstva zaštite životne sredine

Izrada studije „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru“ i analize koje su urađene za ukupno 40 gradova i opština u Srbiji, imali su za cilj da se na lokalnom nivou sagledaju potencijali za prelazak na cirkularne poslovne modele, ali i izazovi koji stoje pred lokalnim zajednicama u toku ovog procesa. Svaka studija objedinjuje edukativni deo, sa osnovnim informacija o cirkularnoj ekonomiji, analizu strateškog i regulatornog okvira za sprovođenje cirkularne ekonomije od Evropske unije do lokalnog nivoa, kao i deo specifičan za svaku opštinu/grad, u kome je dat prikaz socio-ekonomskog i pravno-institucionalnog konteksta, analiza sistema upravljanja industrijskim i komercijalnim otpadom i analiza sistema upravaljanja komunalnim otpadom.

Jezdimirović je podsetio da je cirkularna ekonomija relativno novi koncept, i da se, primera radi, prvi univerzitetski udžbenik za ovu oblast u Srbiji pojavio tek prošle godine.

Kada je u pitanju grad Bor, istaknuto je da je lokalna skupština usvojila “Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Boljevac”, kao i da je 2018. godine usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom kojim je na teritoriji Bora planirana izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta.

Dragan Ranđelović, predstavnik Društva mladih istraživača Bora i moderator razgovora, otvorio je diskusiju tokom koje su okupljeni predstavnici i predstavnice civilnog sektora, privrednih subjekata, organa i službi grada i  medija imali priliku da postave pitanja i daju komentare na studiju i teme koje su pokrenute.

Publikacija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru” može se pronaći  OVDE, a snimak prezentacije dostupan je na Youtube kanalu „Inženjera zaštite životne sredine“.

Projekat “Zeleni inkubator” sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije. Realizaciju prezentacije u Boru pomoglo je i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.