Studijska poseta Mađarskoj i Slovačkoj

Predsednik Upravnog odbora Inženjera zaštite životne sredine, MSc Igor Jezdimirović, nedavno je učestvovao u studijskoj poseti Mađarskoj i Slovačkoj od 5. do 8. juna 2023. godine.

Ova poseta je deo projekta „Jačanje srpskih organizacija civilnog društva uključenih u proces dekarbonizacije kroz iskustvo V4 zemalja“. Cilj ove posete bio je prenos iskustava između zemalja Višegradske grupe (Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske) i Srbije, kao i uspostavljanje komunikacije između civilnog i državnog sektora.

Glavna tema studijske posete bila je smanjenje upotrebe uglja za proizvodnju električne energije i ostvarenje zelene i pravedne tranzicije. Poseta je realizovana u okviru projekta koji je finansirao Visegradski Fond.

Program studijske posete obuhvatio je sledeće aktivnosti:

5. jun – Budimpešta

Otvaranje događaja uz obraćanje Tamása Borosa, direktora Equilibrium Institute-a.
Glavna poruka ovog događaja bila je potreba za stvaranjem uslova i atmosfere u kojoj se može voditi otvoren dijalog i razmena mišljenja različitih aktera u društvu i političkih partija, s obzirom na smanjenje prostora za takvu komunikaciju u poslednje vreme.

Prezentacija o medijima, politici i nauci održana od strane Pétera Vígha, menadžera projekta platforme Másfél fok koja povezuje medije i nauku radi prenosa jasnih i razumljivih informacija o 

 

klimatskim promenama.
Glavna poruka ove prezentacije bila je da naučna otkrića i činjenice treba da budu predstavljene na način koji je razumljiv i jasan široj populaciji kako bi imala pozitivan uticaj na celo društvo, a ne samo na uski krug privilegovanih.

Poseta insineratoru u Budimpešti. 
Glavna poruka ove posete bila je da je Mađarska, s želji da ispuni ciljeve upravljanja otpadom postavljene od strane EU, dodelila koncesiju kompaniji MOL, koja se bavi energentima.

 

Koncesija traje 35 godina i počinje 1. jula 2023. godine. KOncesionar će podeliti Mađarsku na 6 regiona za upravljanje otpadom. Očekuje se da će ova koncesija dovesti do efikasnijeg i boljeg sistema upravljanja otpadom, koji će uključivati izgradnju novog postrojenja za preradu otpada i povećanje korišćenja otpada kao alternativnog goriva u proizvodnim pogonima MOL-a.

 

6. jun – Budimpešta
Poseta Ministarstvu energetike.
Glavna poruka ove posete bila je da Mađarska planira izgradnju fabrike litijumskih baterija na bazi sirovina koje će se dobijati iz srpskih rudnika.

Poseta kancelarijama grupe Clean Air Action.
Glavna poruka ove posete bila je da su organizacije civilnog društva suočene sa sve većim pritiscima, pre svega zbog spremnosti da javno pokreću nepopularne teme i preispituju odluke koje se donose, posmatrajući pre svega dalekosežne posledice donetih odluka.

Poseta Gradskoj upravi Budimpešte.
Glavna poruka sastanka bila je da centralizacija ima značajan uticaj na razvoj lokalnih samouprava, koje zavise od dobre volje centralnih vlasti kada je u pitanju dostupnost fondova za razvoj i investiranje. Nedostatak kapaciteta i potrebne dokumentacije za iskorišćenje dostupnih EU fondova dovodi do niskog nivoa iskorišćenja tih sredstava i usporava razvoj lokalnih zajednica. Umrežavanje gradova kroz razne projekte, kao i formalne mreže lokalnih samouprava, značajno pomaže u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata koji su podržani sredstvima EU.

Poseta Slovačkoj

7. jun
Sastanak sa zvaničnicima grada Prievidza.
Glavna poruka sastanka bila je da lokalne samouprave moraju delovati proaktivno i pokrenuti neophodne promene u vezi sa dekarbonizacijom, kao i jasno izneti svoj stav bez obzira na centralnu vlast, ako žele da sačuvaju ljude i privredu u svojoj sredini. Čekanje na neminovne promene i oslanjanje na druge da pokrenu procese je kontraproduktivno i dovodi do negativnih efekata na privredu i ljude. Potrebno je što pre započeti i završiti tranziciju rudarskih mesta, posebno imajući u vidu jasno utvrđene datume za zatvaranje rudnika.

Sastanak sa zvaničnicima grada Handlová.
Glavna poruka sastanka bila je da male lokalne samouprave trebaju podršku i pomoć prilikom transformacije rudarskih područja u industrijske zone.

Poseta ribnjaku Rybia farma Handlová (rekultivirano područje).
Glavna poruka sastanka bila je da se znanje iz oblasti rudarstva može iskoristiti za razvoj drugih industrija, poput ribarstva. Neophodna je volja, znanje i vlasništvo nad kompanijom od strane radnika kako bi ovaj proces bio uspešno sproveden.

 

 

 

8. jun

Sastanak sa Ministarstvom zaštite životne sredine.
Glavna poruka sastanka bila je da su subvencije za električna vozila u Slovačkoj obustavljene zbog loših efekata koje su imale. Subvencije su najviše bile usmerene ka osobama koje su već bile u mogućnosti da nabave električna vozila. Takođe istaknuto je da proces transformacije u saobraćaju u EU nije tehnički neutralnan, jer nisu podržane aktivnosti koje transformišu fosilno gorivo na metan i biogas.

Sastanak sa novinarima i predstavnicima nevladinih organizacija.
Glavna poruka sastanka bila je da se uloga nevladinih organizacija mora preispitati zbog sve većeg administrativnog i političkog pritiska koji smanjuje njihovu sposobnost da doprinesu društvu. Čekanje na finansijsku podršku iz EU dovodi do pasivnosti društva.

 

 

Ove vrste studijskih poseta doprinose povezivanju sa kolegama iz drugih zemalja i unapređenju znanja učesnika, kako bi se izbegle greške koje su drugi napravili i na najbolji način iskoristile prilike koje se pružaju.

Posebnu zahvalnost za odlično organizovanu studijsku posetu i nova informacije i iskustva učesnici studidijske posete duguju svojim domaćicama Dori Csernus iz Equilibrium Instituta i Alžbeta Gavalcová iz Slovak Foreign Policy Association.