Slučaj Linglong: Interes investitora za nadležne i dalje ispred zdravlja stanovništva

Projekat najavljivan kao jedna od najvećih i najznačajnijih investicija u Vojvodini, investitora „Linglong International Europe“ doo Zrenjanin, započet je još prošle godine dok su se studije o proceni uticaja na životnu sredinu samo najavljivale. Tek u maju ove godine kompanija Linglong je za fabriku guma koju gradi u Zrenjaninu, označenu i kao projekat od nacionalnog značaja, uputila Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekat “Kompleks objekta proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom”, odnosno fazu 2, a koja se sastoji od ukupno 10 podfaza.

Ovim zahtevom kompanija je propustila da studijom obuhvati veome bitne objekte, a koji bi potencijalno mogli da imaju i najveći uticaj na životnu sredinu i zagađenje nastalo njihovim radom. Radi se o mikserskim postrojenjima u kojima će se prerađivati kaučuk i koji će obuhvatiti objekte za namešavanje sirovina.  Prema faznoj podeli projekta, predviđeno je da će se o ovim objektima odlučivati tek u poslednjoj, trećoj fazi.

U prethodnom postupku pristiglo je 215 primedbi, od kojih je svaku Gradska uprava Grada Zrenjanina odbacila i proglasila neosnovanom, jer su se ticale proizvodnih pogona, a ne objekata za koje je investitor tražio dozvolu. Uprkos velikoj zainteresovanosti javnosti da sazna koliko će zapravo najveća fabrika pod krovom u Srbiji imati negativnog uticaja na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje ljudi, javna rasprava nije organizovana u skladu sa potrebama građana i građanki. Usled ograničenog broja mesta zbog epidemiološke situacije, ali i protivno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, građani i građanke koji su podneli primedbe sprečeni su da prisustvuju javnoj raspravi i ostali su uskraćeni da svoje primedbe obrazlože i dobiju odgovor od predstavnika “Linglonga”. Naime, ovi propisi obavezuju organ koji organizuje javnu raspravu da omogući svim pravnim i fizičkim licima koja su podnela primedbe da iste i obrazlože tokom javne rasprave, nakon čega bi nosilac projekta morao javno izneti svoj stav o tome.

Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” podržalo je veliki broj građana i građanki i organizacija koje se aktivno zalažu za transparentno i zakonito postupanje nadležnih lokalnih i pokrajinskih organa u ovom postupku i takođe je uputilo mišljenje Gradskoj upravi Grada Zrenjanina na predmetnu studiju. Iako je samim Zahtevom za odlučivanje o potrebi procene uticaja navedeno da je i objekat valjare deo proizvodnog pogona, dopisom smo istakli da bez uzimanja u obzir ovog objekta i sagledavanja kompleksa u celini, studija ne može da pruži adekvatan odgovor na to koliki će uticaj ovakav prizvodni kompleks imati na kvalitet vazduha, količinu i vrstu generisanog otpada usled rada postrojenja, koliki je uticaj na podzemne i površinske vode, kao i na druge faktore životne sredine od kojih zavisi kvalitet života ljudi, a na koje će kompleks veličine 550.000 m2 pod objektima nesumnjivo imati ogroman uticaj.

Pozivajući se na član 2. Zakona o planiranju i izgradnji, obrađivač studije pravda faznu gradnju kompleksa i namerno izostvaljanje njegove potencijalno najštetnije celine. Odgovor na mišljenje obrađivača “ENACTA” doo Beograd možete pronaći OVDE.

Ovakvo tumačenje zakona je izuzetno štetno, a odgovornost je nadležnih institucija da profit investitora ne prevagne nad interesom javnosti. Bez merenja kumulativnog uticaja ovakvih postrojenja, građanke i građani neće imati pravovremene informacije o njegovoj štetnosti, već će istog postati svesni tek sa početkom rada fabrike. U ovom konkretnom slučaju, investitoru je dozvoljeno da za potrebe gradnje fabrike guma, prvo krene sa gardnjom restorana, portirnice i ostalih objekata koji predstavljaju najmanju opasnost, a bez uzimanja u obzir onih najznačajnijih postrojenja sa aspekta ugrožavanja životne sredine o kojima će se razmišljati i odlučivati na samom kraju gradnje fabričkog kompleksa.  

Ovog puta, na adresu Gradske uprave pristiglo je 40 podnesaka tokom javnog uvida, koji su bili nedovoljni Gradskoj upravi Grada Zrenjanina, te je ona 1.10.2020. godine donela Rešenje, odnosno Saglasnost nosiocu projekta “Linglong International Europe” doo Zrenjanin na studiju o proceni uticaja za projekat “Kompleks objekta proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom”.

Cilj izrade studije o proceni uticaja trebalo bi da bude analiziranje svih aspekate uticaja na životnu sredinu kako bi se sagledali mogući negativni uticaji planiranih objekata, a sa ciljem da se pravovremeno predvide mere kojima bi se eventualni nepovoljni uticaji sveli na minimum ili u potpunosti eliminasali. Stoga je  sveobuhvatnu studiju potrebno izraditi pre početka izvođenja bilo kojih građevinskih radova, u fazi kada je još moguće uticati na projekat. Samo na taj način mogao bi se predvideti stvarni uticaj projekta na životnu sredinu, što ovakva studija nije obuhvatila te je to čini nepotpunom. Kao takva, ona nikako ne oslikava pravo stanje kada je u pitanju potencijalni negativan uticaj ovakvog pogona i opasnost za zdravlje građana i građanki Zrenjanina.