Saopštenje povodom rešenja o formiranju radnih grupa

Ministarstvo zaštite životne sredine je započelo pripremu Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja i Trećeg nacionalnog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime (u daljem tekstu: Izveštaji), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu i tehničku pomoć Programa UN za razvoj. U skladu sa tim, ali i za potrebe sprovođenje projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti za Republiku Srbiju“, formirane su dve radne grupe koje čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, sektora privrede i organizacija civilnog društva.

Prepoznata kao relevantna zainteresovana strana u dijalogu o klimatskim promenama, Koalicija 27 ( www.koalicija27.org ) će imati svoja tri predstavnika u ovim radnim grupama. Ispred Koalicije 27 učestvovaće Duška Dimović (Svetska organizacija za prirodu), Mirjana Jovanović (Beogradska otvorena škola) i Igor Jezdimirović (Inženjeri zaštite životne sredine) kao aktivni članovi oformljenih radnih grupa.

Zadatak Radne grupe za pripremu Izveštaja, je da da svoj stručni doprinos kroz dostavljanje informacija i podataka iz delokruga svog rada, kao i da doprinese aktuelizaciji problema klimatskih promena i prati proces izrade izveštaja Republike Srbije.

Radna grupa za projekat „Uspostavljanje okvira transparentnosti za Republiku Srbiju“ za zadatak ima aktivno učestvovanje u sprovođenju projektnih aktivnosti, identifikovanje potreba za jačanjem kapaciteta, dostavljanje potrebnih podataka i verifikovanje projektnih rezultata u cilju uspostavljanja okvira transparentnosti prema Sporazumu iz Pariza.

U skladu sa konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime (u daljem tekstu: Konvencija), Republika Srbija, kao  država članica Konvencije, u obavezi je da priprema Nacionalne izveštaje, da podiže nacionalnu svest o problemu klimatskih promena, kao i da obezbedi informacije o inventaru gasova sa efektom staklene bašte. Takođe je u obavezi da priprema opis planiranih mera ublažavanja klimatskih promena, informacije o ranjivosti, adekvatnim merama prilagođavanja, i da radi na uključivanju problema klimatskih promena u izradu sektorskih i drugih nacionalnih planova razvoja. Izrada Nacionalnih izveštaja kao i Dvogodišnjih ažuriranih izveštaja jedne su od ključnih obaveza članica Konvencije.

Koaliciju 27 čini devet organizacija civilnog društva posvećenih zaštiti životne sredine koje prate napredak Srbije u okviru Poglavlja 27 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a koje pokriva oblasti životne sredine i klimatskih promena.

Rešenje o obrazovanju radne grupe za sprovođenje projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti za Republiku Srbiju“ možete videti OVDE, a rešenje za obrazovanje Radne grupe za sprovođenje „Priprema Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja i Trećeg nacionalnog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime“, OVDE.