OMLADINSKA POLITIKA: Održane konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o mladima

U prostoru Omladinskog centra OPENS u Novom Sadu, u ponedeljak 13. septembra održana su dva okrugla stola povodom izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i procesa revizije Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Nakon pozdravnog obraćanja Dejane Vasić, pomoćnice za omladinu pokrajinskog sekretara za sport i omladinu AP Vojvodine i Ognjena Cvjetičanina, člana Gradskog veća za sport i omladinu Grada Novog Sada, predstavnice i predstavnici Ministarstva omladine i sporta podsetili su da je aktuelni  Zakon o mladima Republike Srbije donet 2011. godine od kada su nastale brojne izmene u pravnom sistemu zemlje sa kojima je neophodno uskladiti odredbe ovog dokumenta. Takođe, na osnovu iskustava u dosadašnjoj primeni, postoji potreba da se pojedina zakonska rešenja unaprede u cilju poboljšanja i unapređenja položaja mladih.

Aleksandar Voštić, šef Odseka za strateške, normativne, pravne i operativno-analitičke poslove, istakao je da je moguće izdvojiti tri ključne oblasti Zakona u kojima se razmatraju i kroz konstultativni proces sa svim zainteresovanim stranama traže najbolja rešenja, a to su: unapređenje finansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, jasnije definisanje nadležnosti nosilaca omladinske politike i unapređenje Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

U okviru diskusije, predstavnik Novosadskog omladinskog foruma Goran Ostojić informisao je prisutne da je radna grupa NOF-a predlog za izmene i dopune već dostavila Ministarstvu, a da su osnovne sugestije usmerene ka stvaranju mogućnosti za finansiranje višegodišnjih programa i projekata, čime bi se osigurao kontinuiran rad udruženja i programa i ostvarivanje dugoročnih ciljeva, kao i ka nalaženju rešenja za osnivanje lokalnih i pokrajinskih krovnih saveza udruženja mladih i za mlade.

Vukašin Grozdanović ispred Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ podsetio je da je nedavno donet Zakon o studentskom organizovanju, čime je otvorena nova tema za diskusiju u okviru segmenta vezanog i za Evidenciju i za buduće uslove finansiranja – da li će se studentska udruženja tretirati i kao omladinska.

Predstavnik Pokreta gorana Vojvodine Nikola Blagojević osvrnuo se na potrebu da se uredi i pitanje prostora za mlade i izrazio nadu da će se u predlogu izmena i dopuna Zakona naći rešenja koja će i ovaj problem prepoznati na pravi način.

Drugi okrugli sto bio je posvećen reviziji Nacionalne strategije za mlade za period 2015. god 2025. godine. Pre svega, aktuelnu strategiju neophodno je usaglasiti sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, koji je donet 2018. godine, ali i sa međunarodnim strateškim dokumentima koji su u međuvremenu doneti (Strategija EU za mlade za period 2019-2027. godine, Strategija Saveta Evrope za mlade za period 2020-2030. godine, Strategija Ujedinjenih nacija za mlade i Agenda 2030. za održivi razvoj). Snežana Klašnja, savetnica ministra omladine i sporta, istakla je da je potrebno izvršiti i usklađivanje ciljeva, mera i ključnih pokazatelja Nacionalne strategije sa rezultatima analize efekata njene dosadašnje primere, istraživanjima o položaju i potrebama mladih, kao i unaprediti sprovođenje, praćenje sprovođenja i vrednovanje učinaka i izveštavanje o postignutim rezultatima.

Jelena Stojanović, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), u okviru diskusije ukazala je na potrebu da se razvije integrisan sistem za praćenje i izveštavanje o ostvarenim rezultatima sprovođenja strategije, kao i integrisan sistem za prikupljanje podataka relevantnih za analizu i evaluaciju.

Ministarstvo omladine i sporta, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, tokom avgusta i septembra organizovalo je ukupno 6 okruglih stolova, a naredni ciklus konsultacija biće realizovan nakon formulisanja nacrta izmena i dopuna Zakona o mladima, koji će posebna radna grupa sačiniti na osnovu svih prikupljenih priloga i analiza.

U radu okruglih stolova održanih u Novom Sadu učestvovala je i predstavnica udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“.