Objavljena studija o uticaju vozila sa pogonom na DIZEL, TNG I CNG na životnu sredinu

Sa željom da se predstavi uticaj produkata sagorevanja i izduvnih gasova SUS motora (Motori sa unutrašnjim sagorevanjem) na kvalitet vazduha, izrađena je studija „Analiza uticaja na životnu sredinu vozila sa pogonom na dizel i TNG/CNG“.

Kako bi izveli zaključke o pogodnosti korišćenja Tečnog naftnog gasa i komprimovanog prirodnog gasa (TNG i CNG) umesto dizel goriva za pogon SUS motora sprovela se analiza dostupnih podataka. Na osnovu toga su davane ocene i preporuke u pogledu korišćenja goriva u SUS motorima. Fokus studije je bio na putničkim vozilima kategorije M1, kao i lakim teretnim vozilima klase N1.

Studija analizira fizičke i hemijske karakteristike goriva, kao i fizičko-hemijske procese prilikom sagorevanja goriva u SUS motorima. Ispitivanje produkata sagorevanja vodi do zaključka da je znatno niža emisija izduvnih gasova iz SUS motora koji u svom radu koriste prirodni gas u odnosu na dizel gorivo. Takođe, produkti sagorevanja gasovitih goriva ne sadrže čestice, sumpor, tragove teških metala i aditive, i samim tim predstavlja adekvatnu zamenu za dizel gorivo.

Neophodnost prelaska sa dizel goriva na TNG/CNG u SUS motorima se povećava srazmerno sa veličinom naseljenog mesta. U većim gradovima, na čijim ulicama se nalazi veliki broj vozila, se stvara veća koncentracija izduvnih gasova i samim tim se postiže jači efekat prilikom korišćenja prirodnog gasa kao goriva u SUS motorima.

Za potrebe izrade studije korišćeni su podaci o prosečnom godišnjem pogonskom učinku 13 vozila uporedivih motora, a koji su dobijeni od firme „Patrol023“ iz Zrenjanina, ali i iz izvora proizvođača i dilera vozila.