Integracija tematike upravljanja otpadom u postojeći nastavni plan i program – Priručnik za nastavnike srednjih škola

Priručnik je namenjen srednjim školama sa ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima koji žele da u svoj rad uključe ekološke teme i koncept nula otpada. Priručnik je primarno izrađen sa ciljem da bude primenljiv i koristan nastavnicima u svakodnevnom procesu podučavanja u oblasti očuvanja životne sredine, koncepta nula otpada i mogućnosti ponovnog iskorišćenja otpada.

Namera je da se praktičnom primenom priručnika učenici podstaknu na razmišljanje o različitim mogućnostima upotrebe predmeta koji su bačeni, produžavanja njihovog “životnog” veka i, samim tim, smanjenja količine otpada koji se odlaže na deponije.

Ideja za nastanak ovog priručnika proizašla je iz potrebe da se mladi ljudi podstaknu na preispitivanje sopstvenih vrednosti i navika i stvaranje pozitivnog uticaja na životnu sredinu. Premda postoji veliki broj materijala u savremenom obrazovnom sistemu, nedostaje povezivanje ovih pojmova sa različitim predmetima u srednjim školama.

Ovaj priručnik je nastao u sklopu projekta „Opštine sa nula otpada“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014–2020. sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat nastoji da ojača društveno-ekonomski razvoj u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine kroz primer šest pilot-opština, tri u Srbiji i tri u Bosni i Hercegovini.

Priručnik se može preuzeti OVDE.