Mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

U maju ove godine kompanija Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (LLIE) uputila je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja(Zahtev) za projekat „Kompleks objekta proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“, ali je u svom zahtevu propustila da studijom obuhvati veoma bitan objekat valjare u kojoj se vrši proces vulkanizacije a koji je deo proizvodnog pogona.

Opravdanje za izopštenje objekta za vulkanizaciju u Zahtevu je to što je njegova gradnja planirana u kasnijoj fazi projekta. Kako je valjara sastavni deo ovog industrijskog kompleksa, i predstavlja tehničku i funkcionalnu celinu kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika nije moguće izdvojiti valjaru iz studije.

Neophodno je, u svim fazama izrade projektne dokumentacije analizirati sve aspekte uticaja na životnu sredinu kako bi se sagledali mogući negativni uticaji planiranih objekata, a sa ciljem da se pravovremeno predvide mere kojima bi se eventualni nepovoljni uticaji sveli na minimum ili u potpunosti eliminasali.

Kako bi dobili pravu sliku uticaja fabrike na zdravlje ljudi i životnu sredinu potrebno je izmeriti kumulativni uticaj svih proizvodnih objekata, uključujući i objekat valjare. Pošto je studiju potrebno izraditi pre početka izvođenja bilo kojih građevinskih radova, u fazi kada je još moguće uticati na projekat i predvideti njegov uticaj na životnu sredinu, ovakva studija je nepotpuna i nikako ne oslikava pravo stanje kada je u pitanju potencijalni negativan uticaj ovakvog komplesa i opasnost za zdravlje građana i građanki Zrenjanina.

Kompletno mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompanije Linglong možete preuzeti OVDE.