Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.

Dokument je napisan sa idejom da se lokalni akteri podstaknu na smanjenje nastanka otpada i racionalnije korišćenje resursa uz poštovanje hijerarhije upravljanja otpadom kroz ulaganje u održivi razvoj i transformaciju iz linearne u cirkularnu ekonomiju.

U okviru ovog dokumenta su date jasne preporuke za sprovođenje različitih strateških rešenja za postizanje nula otpada podržane primerima dobrih praksi iz regiona i zemalja članica EU za upravljanje različitim frakcijama komunalnog otpada.