Prikupljanje farmaceutskog otpada od građana u Novom Sadu

Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” u saradnji sa lokalnim ombudsmanom Grada Novog Sada započinju niz aktivnosti koje će biti fokusirane na rešavanje problema nepravilnog odlaganja farmaceutskog otpada u Novom Sadu, odnosno otpada koji se sastoji od neupotrebljenih lekova i lekovitih sredstava, a koji moraju biti propisno uništeni.   

Naime, postojeći pravni okvir koji reguliše predaju neupotrebljenih lekova apotekama od strane građana, nije zaživeo usled niza pravnih nedoslednosti. Zbog toga građani, iako svesni posledica nepravilnog odlaganja neiskorišćenih lekova i lekovitih sredstava, neretko budu odbijeni od strane apotekara prilikom njihove predaje apotekarskim ustanovama.   

U prethodnom periodu, lokalni ombudsman Grada Novog Sada bavio se ovom problematikom i sproveo je istraživanje o propisnom uništavanju lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava. Tom prilikom intervjuisano je 11 apotekarskih ustanova. Utvrđeno je da je za rešavanje ovog problema potrebno zagovaranje za promenu propisa kojima bi se pojednostavile procedure i na taj način, u sistem prikupljanja farmaceutskog otpada od građana, uključilo više apotekarskih ustanova koje bi za to bile dostupne.  

Da bi građani mogli pravilno da odlažu ovakvu vrstu otpada kako ona ne bi završavala na deponijama i na taj način doprinosila narušavanju zdravlja stanovnika, potrebno je da postoji neophodna infrastruktura i sistem za prikupljanje farmaceutskog otpada u skladu sa pozitivnim propisima u ovoj oblasti.  

Kroz istraživanje koje će se sprovoditi u narednom periodu mapiraće se apoteke na teritoriji Grada Novog Sada koje su dužne da prihvate neupotrebljene lekove koje građani donesu. Takođe, biće analizirani postojeći propisi i prepreke koje se javljaju u praksi, kao i potrebne aktivnosti kojima bi se te prepreke prevazišle.

Istraživanje i edukacija predstavnika i relevantnih institucija sprovodiće se u periodu od 15. jula do 15. novembra 2020. godine.